fot. Sport dla Wszystkich

Sport dla Wszystkich

Do 31 grudnia 2020 można składać oferty w ministerialnym konkursie na realizację programu Sport dla Wszystkich, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych. Na realizację programu przeznaczono 24 mln zł.


W ramach konkursu mogą być dofinansowane m.in. zadania związane z upowszechnianiem sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych i w środowisku wiejskim. O finansowe wsparcie tego typu działań mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Przygotowując ofertę należy pamiętać o uwzględnieniu udziału finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 % wartości całego zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Terminowo złożone oferty zostaną rozpatrzone do 18 marca 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.