Statut ŁZPN

Statut ŁZPN


Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
Łódzki Związek Piłki Nożnej, zwany także ŁZPN, jest związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa

§2
Terenem działania Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest obszar województwa łódzkiego a siedzibą jest miasto Łódź.

§3
1.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej posiada osobowość prawną.

2.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3.                  Czas trwania ŁZPN jest nieograniczony

§4
1.                  ŁZPN jest związkiem sportowym neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

2.                  ŁZPN jest dobrowolnym i samorządnym związkiem sportowym o celach niezarobkowych, opierającym swą działalność na pracy członków organów statutowych i przedstawicieli członków ŁZPN oraz pracy zawodowej pracowników etatowych i nieetatowych.

3.                  Dla realizacji podejmowanych działań ŁZPN może zatrudniać pracowników.

§5
1.                  ŁZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

2.                  ŁZPN działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa, uchwałami PZPN oraz niniejszym statutem.

§6
Łódzki Związek Piłki Nożnej określa cele, programy działania, struktury organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.

§7
1.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej posiada sztandar, odznakę organizacyjną, emblemat i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.                  Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt sztandaru, odznaki organizacyjnej i emblematu związku.

Rozdział II
Cele i  zadania statutowe Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz sposoby ich realizacji
§8
Celem działania Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest:

1)                      opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej na terenie województwa

2)                      kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w województwie

3)                      ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

4)                      pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

§9
1.                  ŁZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)                      zrzeszanie klubów sportowych posiadających osobowość prawną, prowadzących działalność sportową i posiadających sekcję piłki nożnej, prowadzonych w formie stowarzyszeń, spółek kapitałowych prawa handlowego i uczniowskich klubów sportowych

2)                      opracowanie programu rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej w województwie.

3)                      organizowanie i prowadzenie rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet i piłki halowej

4)                      opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, zawodników i działaczy sportowych

5)                      sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich i działaczy przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz przepisów PZPN i Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

6)                      nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich i działaczy za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim.

7)                      wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz szkół kształcących młodzież na rzecz sportu piłkarskiego.

8)                      inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych

9)                      przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla organów samorządowych w województwie w sprawach dotyczących budowy i modernizacji obiektów i urządzeń sportowych na potrzeby sportu piłki nożnej

10)                  zgłaszanie kandydatów do prac w wydziałach i komisjach PZPN

11)                  prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej

12)                  podejmowanie przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków finansowych na realizację celów statutowych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

13)                  podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych

14)                  stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich , sędziów i działaczy piłkarskich

15)                  utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

16)                  nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym

17)                  ponoszenie kosztów reprezentowania Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w relacjach z organizacjami piłkarskimi oraz osobami trzecimi w tym w szczególności kosztów:

a)             upominków wręczanych działaczom piłkarskim oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany prezentów

b)            podróży oraz pobytu gości Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w kraju i za granicą

c)             korespondencji okazjonalnej

18)                  realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich działaczy piłkarskich i pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w związku z ich codzienną działalnością na rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej poprzez ponoszenie kosztów:

a)             dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jako osób nie wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na zagraniczne mecze reprezentacji Związku w różnych kategoriach wiekowych

b)            zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy piłkarskiej odbywające się w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych

c)             organizacji Walnego Zebrania Związku, posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej dla członków statutowych organów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich i działaczy piłkarskich oraz pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, w tym także m.in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych.

d)            zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne związku

e)             nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji związku w różnych kategoriach wiekowych

f)             nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy oraz pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

g)            zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczonych w imieniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

19)                   popularyzowanie sportu piłki nożnej poprzez:

a)             nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz osób trzecich proporczyków, koszulek, gadżetów i drobnych prezentów 

b)            finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno - szkoleniowych przeprowadzonych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej

20)                   ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy, menedżerów piłkarskich i licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich oraz pracowników Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

21)                   ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością związku

2.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej może zlecić realizację zadań, o których mowa w ust l swoim
członkom oraz osobom trzecim na podstawie decyzji osób, o których mowa w §60 i odrębnie zawartych umów.

§10
1.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej może prowadzić działalność gospodarczą i tworzyć fundacje zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.                  W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1 Łódzki Związek Piłki Nożnej może powoływać zakłady, agencje oraz uczestniczyć w spółkach i w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

3.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do prowadzenia przez związek rozgrywek piłkarskich

§11
Łódzki Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową poprzez swoich członków oraz organy władzy: jurysdykcyjne, dyscyplinarne, wykonawcze.

Rozdział III
Członkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, ich prawa i obowiązki.
§12
1.                  Członkami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej są:

1)                      Okręgowe Związki Piłki Nożnej powołane uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

2)                      kluby sportowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność sportową i posiadające sekcje piłki nożnej, prowadzone w formie stowarzyszeń, spółek kapitałowych prawa handlowego i uczniowskich klubów sportowych

 

2.                  Członkowie posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów oraz przepisów Związkowych.

3.                  W ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogą działać okręgowe związki piłki nożnej obejmujące swoim terenem działania obszar jednego lub kilku powiatów województwa łódzkiego.

4.                  Kluby posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno prawne zgodne z prawem polskim oprócz przynależności do PZPN i Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, są także członkami OZPN.

5.                  Członkostwo w Łódzkim Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą przyjęcia ich na członków przez Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji i zarejestrowanego przez właściwy organ statutu.

§13
Teren działania oraz siedziby okręgowych związków piłki nożnej ustala Walne Zebranie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§14
1.                  Członkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mają prawo do:

1)                      brania udziału w Walnym Zebraniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem delegatów wybranych na swoich Walnych Zebraniach, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz i Sądu Koleżeńskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

2)                      decydowania o sprawach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na zasadach przewidywanych w statucie, zgłaszanie postulatów i wniosków

3)                      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, w tym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

4)                      uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej

2.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej może powołać Ośrodek Szkoleniowy.

§15
Członkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej są zobowiązani do:

1)                      aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych związku

2)                      przestrzeganie statutów regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej

3)                      realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

4)                      dbania o utrzymanie właściwego poziomu moralno- wychowawczego działaczy społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej

5)                      udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej 

6)                      opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, OZPN, PZPN w wysokości ustalonej przez ich Zarządy

§16
Walne zebranie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w województwie.

§17
Członkostwo w Łódzkim Związku Piłki Nożnej wygasa w przypadku:

1)                      dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej (kluby piłkarskie) z dniem jej przyjęcia

2)                      rozwiązania, likwidacji lub upadłości Okręgowego Związku Piłki Nożnej, klubu posiadającego sekcję piłki nożnej - z datą prawomocnego rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu

3)                      rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego - z datą rozwiązania lub likwidacji

4)                      skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Łódzkiego Związku Piłki Nożnej bądź Okręgowych Związków Piłki Nożnej przez okres przekraczający 6 m-cy

5)                      wykluczenia z PZPN i Związku Piłki Nożnej za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz PZPN bądź Łódzkiego Związku Piłki Nożnej - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie

§18
1.                  Członkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej (Okręgowe Związki, kluby posiadające sekcje piłki nożnej i ich członkowie) nie powinni wnosić do sądu powszechnego jakichkolwiek sporów z FIFA, UEFA, PZPN i innymi Związkami Piłki Nożnej, klubami piłkarskimi czy ich członkami i zobowiązują się poddawać każdy z tych sporów stałemu lub powołanemu ad hoc sądowi polubownemu, w tym także Trybunałowi Arbitrażowemu do Spraw Sportu przy Komitecie Olimpijskim.

2.                  Spory majątkowe powstające w związku z organizacją i uprawianiem w Polsce sportu piłki nożnej powinny być poddawane pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego na zasadach przewidywanych w rozdz. V statutu PZPN.

Rozdział IV
Władze Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
§19
Władzami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej są:

1)                      Walne Zebranie Delegatów

2)                      Zarząd

3)                      Komisja Rewizyjna

§20
1.                  Kadencja władz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

1¹.          Kadencja władz ŁZPN wybranych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów ŁZPN przeprowadzonym w dniu 11.09.2020 roku wynosi pięć lat.

2.                  Walne Zebranie Delegatów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

3.                  Delegaci na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

4.                  Członkami Władz organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych i wykonawczych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogą być tylko obywatele polscy.

5.                  Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, którą reprezentował, przyjętej uchwałą Zarządu tej organizacji.

6.                  Członkowie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zebranie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w miejsce delegata, którego mandat wygasł z zastrzeżeniem treści § 14 ust. 1 pkt. 1.

§21
Najwyższą Władzą Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest Walne Zebranie Delegatów.

§22
1.                  Prezesem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wybranym w odrębnym głosowaniu oraz członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogą być wybrani:

· delegaci na Walne Zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

· członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, nie będący delegatami

2.                  Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa OZPN, podokręgu, klubu piłkarskiego.

§23
1.      Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mają prawo dokoptować do swego składu nowych członków spośród delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą ilość głosów przy zachowaniu ustalonych parytetów na miejsce ustępujących lub odwołanych w czasie kadencji.

2.                  Liczba powołanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§24
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej należy:

1)                      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

2)                      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

3)         uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

4)                      wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN

5)                      uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

6)                      wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

7)                      nadawanie godności Prezesa Honorowego i członka honorowego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej w województwie

8)                      rozpatrywanie odwołań członków (klubów) od decyzji organów dyscyplinarnych i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w sprawie wykluczenia członka z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów

9)                      rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku

10)                  powołanie i likwidacje OZPN

§25
W Walnym Zebraniu Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej biorą udział:

1.                  Z głosem stanowiącym:

1)                      delegaci Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wybrani na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych OZPN -ów oraz klubów piłkarskich wg zasad ustalonych przez Zarząd tego Związku

2)                      ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie będący delegatami

3)                      po 3 delegatów trenerów i sędziów i 1 przedstawiciel piłkarstwa kobiecego

2.                  Z głosem doradczym:

1)      członkowie honorowi Łódzkiego Związki Piłki Nożnej i PZPN z terenu woj. łódzkiego

2)                      członkowie władz PZPN z terenu woj. łódzkiego nie będący delegatami

3)                      zaproszeni goście

3.      Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, którzy nie zostaną wybrani do nowych władz Związku tracą czynne i bierne prawo wyborcze

4.                  Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgowych Związków Piłki Nożnej odbywają się najwcześniej na 6 miesięcy, a najpóźniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§26
Do ważności Walnego Zebrania Delegatów w 1 terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów, a w II terminie 1/3 delegatów.

§27
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

§28
1.                  Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji, z tym że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbywa się raz na 4 lata

2.       O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

3.         Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków:

a)             z własnej inicjatywy

b)            uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej.

c)             uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Związku

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie 3 m-cy od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji.

5.                  Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało zwołane.

§29
            Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów poza przypadkami             dotyczącymi zmiany statutu i rozwiązania się Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, kiedy wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów ( w I terminie) a przy obecności 1/3 delegatów w II terminie.

§30
Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zwany dalej - Zarządem - jest organem władzy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.

§31
1.                  Zarząd składa się z 17- 21osób wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów w tym wybranego zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu, Prezesa Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zwanego dalej "Prezesem", który przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu.

2.        Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

3.                  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, a zakres działania organizacji oraz trybu pracy Zarządu, jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy.

4.                  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§32
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.                  Reprezentowanie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w Uchwałach Walnego Zebrania.

2.         Zarządzanie majątkiem i funduszami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.                  Zwoływanie Walnych Zebrań.

4.                  Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

5.                  Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.

6.     Zatwierdzenie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej związku oraz uchwalanie regulaminów Zarządu, Wydziałów, biura i innych jednostek organizacyjnych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

7.                  Wybór Prezydium Zarządu.

8.                  Powołanie Wydziałów, Podokręgów i Komisji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

9.                  Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Wydziału Dyscypliny oraz Komisji Odwoławczej.

10.              Podejmowanie decyzji w sprawie podokręgów.

11.              Przyjmowanie członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na podstawie ich pisemnego zgłoszenia.

12.              Wnioskowanie nadania godności prezesa honorowego i członka honorowego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej.

13.              Interpretacja Statutu Związku oraz regulaminów i innych aktów normatywnych ustalonych przez Zarząd.

14.              Uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

15.              Zarządzanie zbadania przez uprawniony podmiot sprawozdania finansowego Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§33
W przypadku naruszenia przez członka Łódzkiego Związki Piłki Nożnej, zawodnika, trenera, instruktora, menadżera piłkarskiego, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziego lub działacza piłkarskiego statutu, postanowień, uchwał, regulaminów lub decyzji władz związku - Zarządowi przysługuje zależnie od okoliczności:

1.                  zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie

2.                  odmówienie pomocy organizacyjnej, finansowej lub innego poparcia

3.                  żądania zawieszenia lub uchylenia niezgodnych ze statutem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i przepisami wewnątrzzwiązkowymi uchwał lub decyzji.

§34
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§35
1.                  Całokształtem prac Łódzkiego Związku Piłki Nożnej kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz.

Do gestii Prezesa należy w szczególności:

a)             bieżące działanie w imieniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

b)    zwoływanie zebrań Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom

c)             składanie władzom Związku informacji o stanie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i podejmowanych na bieżąco decyzjach

2.                  Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes.

§36
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa wyłonionego z grona członków Zarządu w obecności 2/3, który pełni funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów.

§37
1.        Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swojego grona Prezydium składające się z 7- 9 osób w tym Prezes.

2.                  Prezydium jest organem wykonawczym zarządu oraz sporządzającym sprawozdanie finansowe i kieruje w jego imieniu bieżącą działalnością Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.                  Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, który przewodniczy jego obradom.

4.                  Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

5.         Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy określa regulamin.

6.                  Prezydium winno być wybrane na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

7.                  Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

8.                  Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na realizację celów statutowych związku.

§38
1.                  Komisja Rewizyjna Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej "Komisją Rewizyjną" składa się z co najmniej 8 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranych ze swojego grona.

2.         Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo - gospodarczej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

3.                  Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów Sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku dot. absolutorium.

4.                  Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

5.                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach zarządu i innych organach Związku z głosem doradczym.

6.                  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu.

Rozdział V
Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
§39
Łódzki Związek Piłki Nożnej jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, sędziów oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania sporów i konfliktów wynikających ze stosunków sportowych.

§40
Organem jurysdykcyjnym jest Sąd Koleżeński wybrany przez Walne Zebranie Delegatów na okres kadencji:

§41
1.    Sąd Koleżeński składa się z 6 - 8 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybranych ze swojego grona.

2.                  Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1)                      rozpoznawanie spraw członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy obwinionych o naruszenie norm etyczno- moralnych lub nie przestrzeganie statutów, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz PZPN i Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, które nie wiążą się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich oraz z naruszeniem reguł gry

2)                      rozpoznawanie konfliktów i sporów między trenerami, instruktorami, sędziami, działaczami piłkarskimi związanymi z ich działalnością w Łódzkim Związku Piłki Nożnej

3.                  Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu.

4.                  Sąd Koleżeński jest organem dwuinstancyjnym.

5.                  Sąd Koleżeński w I i II instancji orzeka w składzie 3 osobowym.

6.                  Od każdego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji przysługuje odwołanie, które zainteresowany sprawą może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

7.                  Sąd Koleżeński w II instancji orzeka w innym składzie osobowym.

8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego II instancji jest ostateczne. Nie dotyczy to orzeczeń wykluczających ze Związku, które mogą być zaskarżone w trybie pozainstancyjnym do Walnego Zebrania Delegatów.

9.                  Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:

1)                      upomnienie

2)                      nagana

3)                      zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat

4)                      zakaz pełnienia określonych funkcji organizacyjnych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz sekcjach piłki nożnej klubów będących członkami Związku na okres od 3 m-cy do 2 lat lub na stałe

5)                      wykluczenie członka z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

10.              Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

11.              Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§42
1.                  Organami dyscyplinarnymi Łódzkiego Związku Piłki Nożnej są:

1)                      Wydział Dyscypliny

2)                      Komisja Odwoławcza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

2.                  Przewodniczącego i członków organów wymienionych w ust 1 powołuje oraz odwołuje Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

§43
1.         W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

2.       Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 8 członków, orzeka w I instancji.

3.                  Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu orzekającego w I instancji w szczególności należy:

1)                      orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu województwa podlegającymi kompetencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

2)    orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i  działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i regulaminów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

3)                      orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

§44
1.                  W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej rozpoznając środki odwoławcze od orzeczeń Wydziału Dyscypliny, Wydziału Gier oraz orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, którym przepisy przyznały prawo orzekania w I instancji.

1)                      orzeczenia Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wydane w postępowaniu odwoławczym są prawomocne i niezaskarżalne w trybie zwykłym

2)                      ukarany podmiot oraz rzecznik ochronny prawa związkowego PZPN w ciągu 30 dni od doręczenia mu orzeczenia Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej wraz z uzasadnieniem może wnieść kasację do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

3)                      kasacja może być wniesiona tylko z powodu rażącego naruszenia prawa lub regulaminów wewnątrzzwiązkowych względnie naruszenia prawa do obrony

2.                  Komisja Odwoławcza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej składa się z 9 członków a orzeka w 5 osobowym składzie.

§45
1.  Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed innym organem orzekającym.

2.      Postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach jawności z zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wyłączona jawność zewnętrzna prowadzonego postępowania.

3.                  W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.

§46
Za popełnione wykroczenie dyscyplinarne Wydział Dyscypliny nakłada na obwinionego kary dyscyplinarne przewidziane w regulaminie dyscyplinarnym.

§47
Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenia, które ogłasza obwinionemu pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a następnie doręcza obwinionemu orzeczenie na piśmie z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie odwołania.

§48
1.    Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd PZPN i Łódzki Związek Piłki Nożnej.

2.                  Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych orzeka się niżej wymienione kary w wysokości podanej w odrębnych przepisach:

1)                      klubom - pieniężne, zakaz transferów krajowych i zagranicznych (definitywnych i czasowych), przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, wykluczenie z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

2)                      zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim - od kary dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.                  Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust.2 jest Wydział Dyscypliny. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia odwołanie do Komisji Odwoławczej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej działającej na ogólnych zasadach.

4.                  Kary wymienione na podstawie ust. 2 mogą być zawieszone lub darowane przez organ dyscyplinarny I instancji. W przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego względnie dyscyplinarnego.

§49
Przewodniczącego i członków organów dyscyplinarnych powołuje Zarząd, a kadencja w/w organów jest równa kadencji Zarządu.

Rozdział VI
Organy wykonawcze i administracyjne Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
§50
1.                  W ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej działają następujące organy wykonawcze i Komisje:

1)                      Wydział Gier i Ewidencji

2)           Wydział Szkolenia

3)                      Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

4)                      Rada Trenerów

5)                      Podokręgi

6)                      Inne komórki organizacyjne powołane przez Zarząd zgodnie z § 32 pkt. 6 statutu

2.                  Obsługę administracyjną związku prowadzi Biuro Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.                  Wydziały i komórki organizacyjne Łódzkiego Związku Piłki Nożnej składają się:

a)             z przewodniczących powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

b)            sekretarzy oraz pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Zarządu w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów

4.                  Szczegółowy zakres uprawnień i tryb działań poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej określa w formie regulaminów Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

§51
1.     Rada Trenerów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest organem wykonawczym związku, działającym na rzecz podnoszenia poziomu piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w województwie łódzkim.

2.     Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest organem wykonawczym Łódzkiego Związku Piłki Nożnej kierującym działalnością sędziów piłkarskich.

3.                  Kadencja Rady trenerów i Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest równa kadencji Zarządu Związku.

4.                  Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Rady Trenerów i Kolegium Sędziów Związku określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd PZPN i Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§52
1.     Prezes, Wiceprezes urzędujący, Dyrektor (sekretarz biura) jest powołany przez Zarząd, a obowiązki realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura, za wykonanie uchwał i decyzji zarządu.

2.       Biuro Łódzkiego Związku Piłki Nożnej działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez zarząd.

3.                  Dyrektor, sekretarz biura nie będący członkiem zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym, ma prawo także brać udział w pracach wszystkich wydziałów i komisji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział VII
Podokręgi.
§53
1.         Na obszarze województwa łódzkiego mogą działać podokręgi.

2.         Podstawą tworzenia podokręgów jest uchwała Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

3.         Teren działania podokręgu- obszar co najmniej jednego powiatu (wchodzi cały powiat).

4.     Działalność podokręgów odbywa się w oparciu o regulamin wydany przez Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§54
Władzami Podokręgu są:

•                    Walne Zebranie

•                    Zarząd

•                    Komisja Rewizyjna

§55
Władze podokręgów na terenie swego działania realizują cele i zadania określone w statucie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

§56
W ramach Podokręgów działają Wydziały w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów.

§57
Podokręgi posiadają odrębne rachunki rozliczeniowe.

Rozdział VIII
Wyróżnienia i nagrody.
§58
1.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej ma prawo wyróżnienia i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników oraz innych osób wspierających działalność związku.

2.                  Najwyższymi wyróżnieniami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej są tytuły:

1)                      Prezesa Honorowego

2)                      Członka Honorowego

3.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej może występować do władz państwowych, samorządowych i sportowych o nadanie odznaczeń członkom Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.

5.                  Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i PZPN.

Rozdział IX
Majątek i fundusze Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
§59
1.                  Majątek Łódzkiego Związku Piłki Nożnej stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, papiery wartościowe i pieniądze.

2.                  Na fundusz Łódzkiego Związku Piłki Nożnej składają się:

1)                      składki roczne członków

2)                      wpływy z zawodów organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej

3)                      składki i opłaty z umów transferowych

4)                      dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł

5)                      wpływy pochodzące z działalności gospodarczej Związku o ile zostanie podjęta.

6)                      inne wpływy z działalności statutowej Związku

§60
1.                  Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie uprawnionych dwóch osób: Prezesa i V-ce Prezesa.

2.                  W umowach między ŁZPN a członkiem zarządu oraz w sporach z nim ŁZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§61
1.                  Łódzki Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.                  Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.

3.                  Kontrolę nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.

Rozdział X
Zmiana Statutu i rozwiązanie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
§62
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Łódzkiego Związku Piłki Nożnej podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§63
Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.

§64
Uchwała o rozwiązaniu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.

Rozdział XI
Postanowienie końcowe.
§65
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzanie zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają Uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez zarząd PZPN lub upoważnione organy Związku, w tym Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na szczeblu województwa.

§66
1.                  Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi.

2.                  Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi i jego Prezydium.

3.                  Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretację Zarządu lub Prezydium nie działają wstecz. To samo dotyczy uchwał Zarządu w stosunku do interpretacji przyjętej przez prezydium.

§67
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w dn. 21.05.2021 r.