fot. Uefa Slider

Wymiana uprawnień UEFA

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską.


Zgodnie z jej zapisami absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę trenerską mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

posiadacze klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek:

przyznanie licencji UEFA PRO - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych,

przyznanie licencji UEFA A - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych,

przyznanie licencji UEFA B - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych.

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali uprawnienia instruktora piłki nożnej otrzymują uprawnienia licencji Grassroots C (UEFA C).

Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:

• poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stosownych uprawnień,

• życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej,

• zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia,

• oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o niekaralności w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadani pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień trenerskich w składzie:

Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, przedstawiciel macierzystego WZPN wnioskodawcy oraz 2 Członków Rady Szkoły Trenerów PZPN.

Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą.

Decyzje Komisji PZPN, o której mowa w ust. 6 uznające kompetencje uzyskane przez wnioskodawcę i przyznające licencje trenerskie będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira UEFA, zgodnie z treścią Art. 7 ust. 5 Konwencji Trenerskiej UEFA. Postanowienia Art. 7 ust. 8 Konwencji stosuje się odpowiednio.

Decyzje Komisji PZPN w przedmiocie odmowy uznania kompetencji wnioskodawcy i nie przyznania mu licencji trenerskiej wymagają pisemnego uzasadnienia. Wnioskodawcy przysługuje w terminie prawo złożenia odwołania od decyzji do Jira Panel UEFA, przy zachowaniu zasad wynikających z Konwencji Trenerskiej UEFA.