fot. Uwaga z tłem

Licencje klubowe na sezony 2023/2024 i 2024/2025

Komisja do spraw Licencji Klubowych ŁZPN informuje że uruchomiona zostaje procedura licencyjna dla klubów IV Ligi oraz klas niższych ubiegających się o licencje klubowe na sezony 2023/2024 i 2024/2025.


Procedura licencyjna przeprowadzona będzie na podstawie Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne. Wnioski o przyznanie licencji należy złożyć za pośrednictwem formularza znajdującego się tutaj.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku licencyjnego niezbędne jest aktywne konto pocztowe w usłudze gmail. Konto można założyć pod adresem: gmail.com.

Wniosek należy wypełnić w oparciu o Przepisy Licencyjne dla klubów IV Ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne oraz zgodnie z Uchwałą nr XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Komisji ds. Nagłych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne.

Formularz wniosku jest tak opracowany, iż bez udzielenia odpowiedzi lub załączenia wymaganych dokumentów nie pozwoli na dalsze jego wypełnianie, a w konsekwencji jego złożenie. Dlatego w celu usprawnienia procesu składania wniosku warto wcześniej przygotować n/w dokumenty, które należy załączyć do formularza w trakcie składania wniosku:

- potwierdzenie opłaty licencyjnej (zgodnie z Uchwałą);
- odpis aktualnego rejestru z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta, zawierający następujące informacje: nazwa Wnioskodawcy, siedziba Wnioskodawcy, forma prawna Wnioskodawcy, lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, sposób reprezentacji Wnioskodawcy;
- porozumienie na szkolenie młodzieży z innym podmiotem (zgodnie z wzorem 10.4.2. Wzór umowy na szkolenie młodzieży) z uwzględnieniem zapisów dotyczących umów na szkolenie młodzieży zawartych w Uchwale XX/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku;
- protokół weryfikacji boiska;
- licencja trenera I zespołu;
- umowa użyczenia boiska (o ile wymagane);
- uprawnienia kierownika ds bezpieczeństwa (o ile wymagane);
- uprawnienia spikerów (o ile wymagane).

Załączniki należy przesyłać przede wszystkim w formacie pdf. Dopuszcza się również inne formaty: dokumenty word, open office, jpg, tiff, bmp. Maksymalny rozmiar załączników to 10MB. Załączone dokumenty powinny być czytelne oraz w odpowiedniej jakości, umożliwiającej wykonanie wydruku.

Dopuszcza się wykonanie zdjęć załączników. W takim przypadku zdjęcie dokumentu należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami: jednolite tło, np. blat stołu lub inna gładka, jednobarwna i prawidłowo oświetlona powierzchnia, jakość umożliwiająca wydruk dokumentu.

Komisja wyznaczyła termin składania wniosków do dnia:

• 15 maja 2023 roku dla klubów IV-ligowych i klasy okręgowej,

• 31 maja 2023 roku dla pozostałych klubów klasy A i B.

Po przesłaniu wniosku otrzymacie Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku. Dodatkowo załączony w wiadomości link umożliwia poprawienie złożonego już wniosku.

Do wszystkich klubów, które są obowiązane do złożenia wniosków w związku z wygaśnięciem dotychczasowej licencji zostanie skierowany odrębny mail na adres klubowy wskazany w deklaracji zgłoszeniowej na sezon 2022/2023.

Wniosek o przyznanie licencji.odt

Ustanowienie pełnomocnika Klubu.odt

Oświadczenie dotyczące kryteriów prawnych.odt

Oświadczenie dotyczące kryteium sportowego.odt

Oświdczenie dotyczące kryterium infrastrukturalnego.odt

Oświadczenie dotyczące kryterium personalnego.odt

Oświadczenie dotycząe kryterium finansowego.odt

Oświadczenie dotyczące stosowania przepisów RODO.odt

PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIZSZYCH.pdf

Uchwała XX/5/2020