fot. Uwaga z tłem

Pożyczki z Funduszu Pracy

Na mocy ustawy każdy starosta w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 może ze środków Funduszu Pracy udzielić m.in. klubowi sportowemu jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżącej gospodarczej lub statutowej. Z tego źródła można pozyskać do 5 tys. zł. Cała kwota wraz z odsetkami zostanie umorzona, jeśli dany podmiot będzie prowadził działalność przynajmniej przez trzy miesiące od dnia otrzymania pożyczki.


O pomoc mogą się starać organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10 proc. przychodów w poprzednim roku bilansowym, a przychód pożyczkobiorcy w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym jest podawana w formie oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania pożyczek znajdują się tutaj (strona 59, poz. 1086, art. 15zzda).