fot. Certyfikacja 2024

Proces aplikacyjny na rok 2024

W poniedziałek 4 września br. rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji na rok 2024. Będą mogły do niego przystąpić wszystkie zainteresowane szkółki. Certyfikaty na kolejny rok obowiązywania programu zostaną nadane do 31 grudnia 2023 roku.


Tradycyjnie już jesień to okres kiedy odbywa się przyznawanie certyfikatów na kolejny rok obowiązywania programu. Mogą się o to ubiegać podmioty zainteresowane przedłużeniem swojego uczestnictwa w programie, jak również te, które tego odznaczenia jeszcze nie posiadają. 

Proces składać się będzie z następujących etapów:

1. Rejestracja podmiotu

Na tym etapie osoba rejestrująca szkółkę, czyli jej administrator, musi być przygotowana na dołączenie poniższych dokumentów:
- wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu,
- jeżeli rozgrywki, w których bierze udział szkółka nie są zarejestrowane w systemie Extranet – zaświadczenia z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o uczestnictwie w takich rozgrywkach.

2. Rejestracja formularza zgłoszeniowego

Po zaakceptowaniu przez PZPN formularza rejestracyjnego szkółka będzie mogła od razu rozpocząć uzupełnianie formularza zgłoszeniowego. Podejmuje wtedy decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty/srebrny/brązowy/zielony) aplikuje. PZPN zweryfikuje natomiast następujące kwestie:
- brak zaległości finansowych wobec PZPN z tytułu dofinansowania ze środków publicznych,
- brak zaległości finansowych wobec macierzystego Wojewódzkiego ZPN (w przypadku szkółek aplikujących o certyfikat na poziomie zielonym sprawdzenia dokonają bezpośrednio koordynatorzy wojewódzcy – nie ma konieczności pozyskiwania zaświadczenia z WZPN),
- wzór oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w treningach, 
- brak zaległości wobec US i ZUS (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- umowę z lekarzem medycyny sportowej (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- umowę z fizjoterapeutą (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- umowę z koordynatorem szkółki (dot. wyłącznie poziomu złotego).

W formularzu zgłoszeniowym szkółka aplikująca na poziom srebrny lub brązowy zadecyduje również, który program szkolenia będzie realizować: autorski czy ten przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Szkółki na poziomie zielonym mogą też zadeklarować brak realizacji jakiegokolwiek programu szkoleniowego. W pierwszym przypadku program będzie trzeba dołączyć do formularza. Szkółki aplikujące na złoty certyfikat są zobligowane do realizacji programu autorskiego. Programy autorskie szkółek aplikujących na poziom elite zostaną zweryfikowane przez PZPN.

Certyfikacja foto

3. Uzupełnianie danych w systemie zarządzania szkółką

W tym okresie szkółki aplikujące o certyfikat grassroots (poziom zielony) będą musiały wykonać następujące działania w systemie:
- potwierdzić w systemie zawodników trenujących w szkółce (minimum 10),
- utworzyć drużyny w systemie (minimum 1),
- zaprosić członków sztabu do współpracy ze szkółką oraz przypisać ich do drużyn (wraz z zaświadczeniem RSPTS i umowami),
- dodać obiekty, na których realizują jednostki treningowe (rozgrywają mecze „u siebie”),
- dodać harmonogramy wydarzeń (na 1 mikrocykl do przodu),
- dodać oświadczenia rodziców i badania lekarskie do profili zawodników potwierdzonych w systemie.

Szkółki aplikujące o certyfikat elite (poziomy brązowy, srebrny, złoty) zobowiązane są natomiast do:
- potwierdzenia w systemie wszystkich zawodników trenujących w szkółce w kategoriach U6-U13, 
- utworzenia w systemie wszystkich drużyn istniejących w szkółce (min. liczba zależna od poziomu),
- zaproszenia członków sztabu do współpracy ze szkółką oraz przypisywania ich do drużyn (wraz z zaświadczeniami z KRK, RSPTS i umowami),
- dodania obiektów szkółki (wraz z umowami),
- dodania harmonogramów (wszystkie wydarzenia na mezocykl do przodu),
- dodania oświadczeń rodziców i badań lekarskich do profili zawodników potwierdzonych w systemie,
- dodania umowy z lekarzem i fizjoterapeutą – obowiązkowe dla złotego certyfikatu,
- dodania funkcji trenera koordynatora oraz załączenia dokumentów (KRK, RSPTS, umowa) – obowiązkowe dla złotego certyfikatu.

4. Etap weryfikacji

PZPN przeprowadzi w jego trakcie wizyty kontrolne w szkółkach aplikujących o poziom elite (brązowy, srebrny, złoty). W szkółkach nie posiadających certyfikatu cyklu IV 2023 elite przeprowadzone zostaną:
- wizyty wstępne (zapowiedziane), mające na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez administratora podczas rejestracji szkółki oraz w formularzu zgłoszeniowym. Wizyta wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W tym drugim przypadku wniosek o certyfikat zostanie odrzucony.
- wizyty monitorujące (niezapowiedziane), w których trakcie zweryfikowana zostanie między innymi realizacja programu szkolenia, dokumentacja szkoleniową, jakość pracy trenerów podczas zajęć treningowych, harmonogram treningowy szkółki oraz elementy kryteriów programu realizowanych podczas zajęć tj. obecność trenerów z odpowiednią licencją, właściwa proporcja zawodników na jednego trenera, wymiary obszaru treningowego czy obecność zawodników spoza szkółki.

W szkółkach posiadających certyfikat cyklu IV 2023 elite, aplikujących o jego przedłużenie na rok 2024, zostanie przeprowadzona wizyta wstępna oraz dokonane roczne podsumowanie wizyt monitorujących za rok 2023. 

W przypadku szkółek aplikujących o certyfikat na poziomie zielonym (grassroots) weryfikacji danych dokonają koordynatorzy wojewódzcy PZPN (w tym wypadku nie będą przeprowadzane wizyty kontrolne).

Szczegółowy harmonogram procesu aplikacyjnego znajduje się na poniższej grafice:

Certyfikacja 2024 grafika

Jednocześnie przypominamy, że zmiany w Regulaminie Certyfikacji wchodzą w życie od 1 września i od tego momentu obowiązują wszystkie szkółki posiadające obecnie certyfikat cyklu IV 2023. Dla szkółek spoza tego cyklu, ale planujących posiadanie certyfikatu na rok 2024 i uczestniczących w procesie aplikacyjnym obowiązywać będą od momentu zatwierdzenia przez PZPN złożonego przez nie formularza zgłoszeniowego.

Nowy regulamin programu wraz z załącznikami do pobrania tutaj.