fot. Polski ład

Ulgi podatkowe dla sponsorów

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian w przepisach podatkowych, wprowadzających rządowy program Polski Ład. W pakiecie nowelizacyjnym, wśród licznych zmian podatkowych, znalazła się także zupełnie nowa ulga dla podmiotów wspierających działalność kulturalną, naukową i, przede wszystkim, sportową.


Przedmiotowa ulga, nazywana potocznie ulgą sponsoringową, może prowadzić do znacznych oszczędności po stronie podmiotów wspierających rodzimy sport. W konsekwencji, finansowanie polskich klubów sportowych, imprez sportowych, czy też stypendiów, będzie jeszcze korzystniejsze niż dotychczas.   

NA CZYM POLEGA NOWA ULGA?

W ramach nowej ulgi sponsoringowej, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, rozumianych jako koszty poniesione na finansowanie:

1)      klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku,

2)      stypendium sportowego,

3)      imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

Przepisy Polskiego Ładu, wprowadzając nowe możliwości w zakresie finansowania działalności sportowej, przewidują zarazem pewne ograniczenia dotyczące zakresu wsparcia rodzimego sportu – wsparcie to, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, ma dotyczyć mniejszych klubów oraz wydarzeń, nie zaś największych klubów sportowych, działających w formie spółek prawa handlowego i prowadzących komercyjne działania, czy też imprez masowych.

DO KOGO SKIEROWANA JEST NOWA ULGA?

Ulga sponsoringowa skierowana jest zarówno do podatników CIT jak i PIT – mogą z niej zatem skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i największe spółki działające na polskim rynku. Istotne jest, aby podatnik CIT uzyskiwał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych (czyli tzw. przychody z działalności operacyjnej), zaś podatnik PIT prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, iż przepisy nie wyłączają możliwości skorzystania z ulgi przez kluby sportowe będące podatnikami CIT. Należy zatem przyjąć, że również profesjonalny klub sportowy może skorzystać z przedmiotowej ulgi, jeśli zdecyduje się wesprzeć inny, amatorski klub sportowy, czy też finansować organizację imprezy sportowej, niemającej charakteru masowego.

JAK OBLICZYĆ POTENCJALNE KORZYŚCI?

Nowa ulga sponsoringowa pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową.

Oznacza to, iż w przypadku wydatków na sponsorowanie polskiego sportu, będących kosztami uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, sponsor będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania łączną kwotę 150% poniesionych wydatków (dotychczasowe 100% odliczenie + 50% ulga). Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć w danym roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika odpowiednio z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) lub z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT).

Dokładna kwota oszczędności zależeć będzie oczywiście od szeregu czynników, m.in. sposobu rozliczania podatku, czy też osiąganego dochodu.

W podstawowym scenariuszu, zakładającym podatnika osiągającego w danym roku dochód i płacącego podatek dochodowy według stawki 19%, poza oczywistymi korzyściami związanymi np. ze świadczeniami nabywanymi w ramach umowy sponsorskiej, sponsor zaoszczędzi w podatku dochodowym łącznie 28,5% wydatków poniesionych na sponsoring.

JAK DOKONAĆ ODLICZENIA?

Zarówno podatnik CIT, jak i podatnik PIT dokona odliczenia wydatków sponsorskich, które nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie ani odliczenia od podstawy opodatkowania na podstawie innych przepisów, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.  

Dodatkowo, wraz z zeznaniem, w którym dokonywane jest odliczenie, sponsor zobowiązany jest złożyć informację zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu, według określonego wzoru (wzory takich informacji nie zostały jeszcze opublikowane).

ULGA SPONSORINGOWA NA PRZYKŁADACH

PRZYKŁAD 1 – Podatnik CIT sponsorujący lokalny klub sportowy

Stan faktyczny

Spółka X zdecydowała się na wsparcie lokalnego klubu sportowego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, poprzez podpisanie z nim umowy sponsoringowej. W ramach przedmiotowej umowy, Spółka wypłaci klubowi 1 000 000 zł, w zamian za co jej logo będzie widniało na koszulkach wspieranego klubu.

Spółka X osiągnęła w danym roku podatkowym dochody z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych w wysokości przekraczającej 95 000 zł.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Spółka X będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 1 000 000 zł = 190 000 zł)

Dodatkowo, 50% przedmiotowych kosztów Spółka X odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 1 000 000 zł = 95 000 zł).

Tym samym, z kwoty 1 000 000 zł, przekazanej klubowi sportowemu w ramach umowy sponsorskiej, Spółka X realnie odzyska 285 000 zł.

PRZYKŁAD 2 – Profesjonalny klub sportowy finansujący stypendium sportowe

Stan faktyczny

Klub sportowy Y zdecydował się na wsparcie młodych talentów sportowych w swoim mieście. W tym celu, Klub sportowy Y podjął decyzję o sfinansowaniu stypendiów sportowych dla piłkarzy przygotowujących się do młodzieżowego turnieju piłki nożnej, w łącznej wysokości 300 000 zł.

Stypendia zostały przyznane poszczególnym zawodnikom przez właściwy urząd miasta.

W ramach podpisanej z urzędem miasta umowy, informacja o finansowaniu przez Klub sportowy Y stypendiów dla młodych piłkarzy ma znaleźć się na stronie internetowej urzędu miasta oraz we wszelkich relacjach z młodzieżowego turnieju piłki nożnej.

Klub sportowy Y zakłada, iż najlepsi piłkarze występujący na turnieju zostaną zaproszeni do prowadzonej przez klub akademii piłkarskiej.

Klub sportowy Y osiągnął w danym roku podatkowym dochody z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych w wysokości 20 000 zł.

Możliwość skorzystania z ulgi

Biorąc pod uwagę, iż finansowanie stypendiów ma na celu zapewnienie Klubowi sportowemu Y możliwości dotarcia do największych lokalnych talentów piłkarskich, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Klubu w mediach, wydatki poniesione na finansowanie stypendiów powinny stanowić po stronie Klubu koszty uzyskania przychodów (19% * 300 000 zł = 57 000 zł).

Dodatkowo, 50% przedmiotowych kosztów Klub sportowy Y mógłby odliczyć od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 300 000 zł = 28 500 zł). Ze względu jednak na fakt, iż w danym roku podatkowym uzyskał on dochód z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych w wysokości 20 000 zł, odliczenie możliwe jest wyłącznie do wysokości tej kwoty.

Tym samym, z kwoty 300 000 zł, przekazanej na finansowanie stypendiów dla młodych piłkarzy, Klub sportowy Y realnie odzyska 77 000 zł. Kwota ta byłaby wyższa (85 500 zł), gdyby Klub sportowy Y osiągnął większy dochód z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych w danym roku podatkowym.

PRZYKŁAD 3 – Podatnik PIT sponsorujący imprezę sportową

Stan faktyczny

Pan Z, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, postanowił wesprzeć organizację młodzieżowego turniej piłkarskiego w swoim mieście. W tym celu podpisał umowę sponsorską, na mocy której wypłaci organizatorowi turnieju 50 000 zł, w zamian za reklamę jego usług podczas trwania turnieju (np. logotyp na bandach stadionu).

Organizowany turniej nie ma charakteru masowej imprezy sportowej (tj. odbywa się na stadionie, zaś liczba udostępnionych przez organizatora miejsc nie przekracza 1000).

Pan Z prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się w formie podatku liniowego. W danym roku podatkowym, Pan Z uzyskał dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości przekraczającej 14 500 zł.

Możliwość skorzystania z ulgi

Wydatki poniesione na tego rodzaju sponsoring Pan Z będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów (19% * 50 000 zł = 9 500 zł).

Dodatkowo, 50% przedmiotowych kosztów Pan Z odliczy od podstawy opodatkowania, w ramach ulgi sponsoringowej (19% * 0,5 * 50 000 zł = 4 750 zł).

Tym samym, z kwoty 50 000 zł, przekazanej na organizację turnieju piłkarskiego, Pan Z realnie odzyska 14 250 zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.