fot. Certyfikacja 2021

Zaczynamy trzeci cykl

W poniedziałek 16 sierpnia 2021 ruszy rejestracja podmiotów w trzecim już cyklu Programu Certyfikacji PZPN. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram działań zmierzających do nadania maksymalnie 400 certyfikatów, które zostaną przyznane przed końcem bieżącego roku.


Do trzeciego cyklu Programu Certyfikacji (2022-23) mogą zgłaszać się wszystkie szkółki piłkarskie, które nie posiadają aktualnego certyfikatu w cyklu drugim oraz nie odebrano im certyfikatu w roku kalendarzowym 2021, a jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria formalne:
- są członkami PZPN,
- są klubami piłkarskimi w rozumieniu Ustawy o sporcie,
- w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony nieprzerwanie i samodzielnie prowadzą szkolenie w co najmniej jednej kategorii wiekowej z przedziału Junior G – Junior D (U-6 – U-13),
- biorą udział lub zgłoszą się do udziału w oficjalnych rozgrywkach krajowych i/lub wojewódzkich w obecnym sezonie (2021/22).

Szkółki, które chcą ubiegać się o certyfikat PZPN nie mogą również posiadać jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Związku z tytułu dofinansowania ze środków publicznych uzyskanego w poprzednich cyklach programu (w szczególności nierozliczonych, niewykorzystanych lub niezwróconych kwot dofinansowania). Warunek ten dotyczy również tzw. podmiotów powiązanych.

W trzecim cyklu programu przyznanych zostanie nie więcej niż 400 certyfikatów. Ich maksymalna liczba dla poszczególnych poziomów (złotego, srebrnego i brązowego) zostanie obliczona proporcjonalnie i będzie zależna od liczby zgłoszeń na te poziomy. Jeśli np. do federacji wpłynie 300 aplikacji na poziom złoty, 320 na poziom srebrny i 380 na poziom brązowy, to ostatecznie przyznane zostaną odpowiednio maksymalnie 120, 128 i 152 certyfikaty.

Regulamin Programu Certyfikacji dostępny jest do pobrania POD TYM LINKIEM

Certyfikacja 2021

Poniżej przedstawiamy harmonogram rejestracji i procesu przyznawania certyfikatów:

16-25.08.2021: Rejestracja podmiotu (formularze rejestracyjne)

Na tym etapie osoba rejestrująca szkółkę, czyli jej administrator, musi być przygotowana na dołączenie poniższych dokumentów:
- wypisu z rejestru, w którym zarejestrowana jest szkółka lub kopii dokumentów potwierdzających zasadę reprezentacji podmiotu,
- stosownego pełnomocnictwa (w sytuacji, gdy osoba rejestrująca nie jest uprawniona do samodzielnej reprezentacji podmiotu),
- jeżeli rozgrywki w których bierze udział szkółka nie są zarejestrowane w systemie Extranet – zaświadczenia z Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej o uczestnictwie w takich rozgrywkach.

16.08-03.09.2021 Rejestracja formularza zgłoszeniowego

Po zaakceptowaniu przez PZPN formularza rejestracyjnego szkółka będzie mogła od razu rozpocząć uzupełnianie formularza zgłoszeniowego. Na tym etapie musi podjąć decyzję, na jaki poziom certyfikatu (złoty/srebrny/brązowy) aplikuje oraz przedstawić następujące dokumenty:
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Wojewódzkiego ZPN (dot. wszystkich poziomów),
- zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla US i ZUS (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- wzór oświadczenia rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w treningach (dot. wszystkich poziomów),
- umowa z lekarzem medycyny sportowej (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- umowa z fizjoterapeutą (dot. wyłącznie poziomu złotego),
- umowa z koordynatorem szkółki (dot. wyłącznie poziomu złotego).

W formularzu zgłoszeniowym szkółka aplikująca na poziom srebrny lub brązowy zadecyduje również, który program szkolenia będzie realizować: autorski czy ten przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. W pierwszym przypadku program będzie trzeba dołączyć do formularza. Następnie zostanie on zweryfikowany przez trenerów monitorujących. Wytyczne do autorskich programów szkolenia można sprawdzić POD TYM LINKIEM, natomiast Program Szkolenia PZPN znajduje się POD TYM LINKIEM.

Szkółki aplikujące na złoty certyfikat będą zobligowane do realizacji autorskiego programu, który również będzie podlegał weryfikacji.

16.08-07.10.2021: Uzupełnianie danych w systemie zarządzania szkółką

W tym okresie szkółki będą musiały wykonać następujące działania w systemie:
- potwierdzić zawodników i członków sztabu szkoleniowego,
- przypisać obiekty treningowe,
- utworzyć drużyny,
- utworzyć harmonogramy treningowe.

15.10.2021: Utworzenie rankingów szkółek

Na podstawie uzupełnionych danych oraz oceny autorskich programów szkoleniowych dla każdego poziomu certyfikatu utworzone zostaną rankingi szkółek. Do kolejnego etapu (wizyt kontrolnych) zakwalifikowane zostaną tylko te szkółki, które otrzymają wynik wyższy lub równy średniej w grupie zgłoszeń na dany poziom certyfikatu.

O tym, jakie elementy będą punktowane w karcie oceny można przeczytać TUTAJ.

18.10-18.11.2021: Wizyty kontrolne w szkółkach

W tym okresie prowadzone będą dwa rodzaje wizyt:
- wstępne (zapowiedziane), mające na celu sprawdzenie poprawności danych zadeklarowanych przez administratora podczas rejestracji szkółki oraz w formularzu zgłoszeniowym. Wizyta wstępna może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. W tym drugim przypadku wniosek o certyfikat zostanie odrzucony.
- monitorujące (niezapowiedziane), mające na celu weryfikację kompletności realizowania autorskich programów szkoleniowych, realizowanie wytycznych Narodowego Modelu Gry, jakość pracy trenerów, wykorzystanie infrastruktury sportowej i sprzętu treningowego zgodnie z kryteriami certyfikacji, a także inne elementy z zakresu organizacji szkolenia wynikające z regulaminu. Negatywna ocena z wizyty monitorującej również oznacza odrzucenie wniosku o certyfikat.

Po wizytach kontrolnych uaktualnione zostaną utworzone wcześniej rankingi. Na ich podstawie Komisja Weryfikacyjna PZPN ds. Certyfikacji do 31 grudnia 2021 roku podejmie decyzję o przyznaniu certyfikatów na trzeci cykl programu.

Certyfikacja 2021 grafika

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Wsparcia PZPN (pod numerem telefonu: 732 122 222) lub mailowy pod adresem: certyfikacja.lodzkie@pzpn.pl