fot. Uwaga z tłem

Moce nadŁódzkie

Do 11 kwietnia 2022 przyjmowane będą wnioski w wojewódzkim programie pod nazwą: Moce nadŁódzkie. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, pomagających znajdującym się na terenie województwa łódzkiego obywatelom Ukrainy, którzy na terytorium naszego kraju wjechali bezpośrednio z objętych działaniami wojennymi obszarów Ukrainy.


Program ma na celu aktywizację społeczną, integrację, wsparcie oraz poprawę sytuacji wspomnianych wyżej obywateli Ukrainy. Na jego realizację przeznaczono 1 000 000 zł. Każda organizacja może złożyć tylko jedną ofertę, wnioskując o dotację mieszczącą się w przedziale od 5 000 zł do 20 000 zł.

W ramach programu będą realizowane zadania w niżej wymienionych obszarach tematycznych:

a. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury;

b. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego;

c. polityka społeczna;

d. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

e. kultura fizyczna i sport;

f. ochrona i opieka nad zwierzętami;

g. zatrudnienie oraz podejmowanie działalności gospodarczej;

h. bezpieczeństwo publiczne, to jest działania w obszarze ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.   

Okres realizacji zadania został wydłużony do 31 grudnia 2022. Aby wziąć udział w naborze wystarczy wypełnić i wysłać ofertę na adres poczty elektronicznej: granty@lodzkie.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się tutaj

Moce nadŁódzkie

Oferta

Sprawozdanie